ការគាំទ្របែងចែកម៉ាសុីនបូមទឹកដល់កសិករ

Home  »  NewsNew Event   »   ការគាំទ្របែងចែកម៉ាសុីនបូមទឹកដល់កសិករ

ក្រោយពីអង្គការ ឌី ភី អេ បានជ្រើសរើសក្រុមផលិតដំណាំបន្លែមកពី18 ភូមិក្នុងគំរោង PFID ឲ្យមកចូលរៀននូវវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលស្តីពីផលិតកម្មដំណាំបន្លែរួចមក គំរោងបានធ្វើការគាំទ្របែងចែកម៉ាសុីនបូមទឹកដល់កសិករទាំងនោះដើម្បី ឲ្យពួកគាត់យកទៅបូមធ្វើការស្រោចស្រពលើដំណាំ ដែលគាត់មាននោះ ឲ្យទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់និងលក់ទៅទីផ្សារក្នុងការកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។