ផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់​ស្រូវសរីរាង្គ រវាងក្រុមហ៊ុន AMRU RICE និងសហគមន៍

Home  »  News   »   ផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់​ស្រូវសរីរាង្គ រវាងក្រុមហ៊ុន AMRU RICE និងសហគមន៍
ឆ្លើយតបនឹងកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់​ស្រូវសរីរាង្គ រវាងក្រុមហ៊ុន AMRU RICE និងសហគមន៍ចំនួន០៦នៅស្រុកកោះញែក ដែលមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអង្គការ DPA ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរី ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមចុះប្រមូលទិញស្រូវពីសហគមន៍​ទាំង០៦។ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងគ​ណៈកម្មការ​សហគមន៍ នីមួយៗ និងពីកសិករជាសមាជិក​ក្រុមផលិតស្រូវសរីរាង្គ​ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
រូបភាពដោយៈ ស៊ីនឿន និង ដាលី
Together we promote Mondolkiri organic rice🌾🌾🌾