ការវាយតម្លៃស្ដង់ដារស្រូវសរីរាង្គ(EU/NOP)ពីស្ថាប័នចេញវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ (Control Union)

Home  »     »   ការវាយតម្លៃស្ដង់ដារស្រូវសរីរាង្គ(EU/NOP)ពីស្ថាប័នចេញវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ (Control Union)
កាលពីថ្ងៃទី១៤ដល់១៨ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការឌីភីអេប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន AMRU RICE បានសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៥និងក្រុមផលិតស្រូវសរីរាង្គចំនួន១ បានទទួលការវាយតម្លៃស្ដង់ដារស្រូវសរីរាង្គ(EU/NOP)ពីស្ថាប័នចេញវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ (Control Union) ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៃផលិតកម្មស្រូវសរីរាង្គដើម្បីធានាបានវិញ្ញាបនបត្រសរីរាង្គពីស្ថាប័នវាយតម្លៃអន្តរជាតិ។