វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការទុកដាក់ក្រោយពេលប្រមូលផលសំរាប់សមាជិកសហគមន៌កសិកម្ម

Home  »  NewsNew Event   »   វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការទុកដាក់ក្រោយពេលប្រមូលផលសំរាប់សមាជិកសហគមន៌កសិកម្ម

កាលពីថ្ងៃទី11 ខែ ឆ្នូ ឆ្នាំ 2020 អង្គការ ឌី ភី អេ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការទុកដាក់ក្រោយពេលប្រមូលផលសំរាប់សមាជិកសហគមន៌កសិកម្មនៅភូមិ មឺនថាំង1ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន25នាក់ស្ត្រី21នាក់ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ពីរបៀបប្រមូលផលទុកដាក់ស្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសនិងមានគុណភាពល្អក្នុងការលក់ឲ្យមកសហករណ៏ក្នុងការទទួលបាននូវតម្លៃខ្ពស់និងចំណេញបានច្រើន។