វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីអំពី ការព្រមព្រៀងដោយសេរីជាមុន និង ផ្តល់ពត៍មានគ្រប់គ្រាន់

Home  »     »   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីអំពី ការព្រមព្រៀងដោយសេរីជាមុន និង ផ្តល់ពត៍មានគ្រប់គ្រាន់

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធម៍ស្រុកសំបូរ និង កិច្ចសម្របសម្រួលពី អង្គការដៃគូ NRD នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព DPA បានដឹកនាំរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីអំពី ការព្រមព្រៀង ដោយសេរី ជាមុន និង ផ្តល់ពត៍មាន ដល់គណកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីជាសមូហភាព គណកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ គណកម្មការសហគមន៍តំបន់កាពារ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹង និង ពង្រឹងដល់ការអនុវត្ត សិទ្ឋ សេរីភាព ក៍ ដូចជាការការពារធនធានធម្មជាតិដោយអហិង្សា។