ការដាំ ដុះដំណាំបន្លែ សុវត្ថភាព លក់ទៅទីផ្សារដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី

Home  »     »   ការដាំ ដុះដំណាំបន្លែ សុវត្ថភាព លក់ទៅទីផ្សារដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី
ក្រោយពីក្រុមផលិតរបស់អង្គការ ឌី ភី អេ បានទទួលនូវ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំបន្លែរួចមក និងដោយ មានការចុះបង្វឹកផ្ទាល់ពី បុគ្គលិកផងដែរនោះ អ្នកមីង ភោគ លន ដែលមានអាយុ៤០ឆ្នាំសព្វថ្ងៃរស់នៅភូមិ ត្រពាំងច្រេស១ ឃុំ ត្រពាំងច្រេស ស្រុក កូនមុំ ខេត្ត រតនគិរី បានធ្វើការដាំ ដុះដំណាំបន្លែ សុវត្ថភាព លក់ទៅទីផ្សារដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីឡើយ។