ឌីភីអេ ព្រះវិហារសហការជាមួយកម្មវិធីភាពជាដៃគូ និងតស៊ូមតិ សម្របសម្រួលសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្

Home  »     »   ឌីភីអេ ព្រះវិហារសហការជាមួយកម្មវិធីភាពជាដៃគូ និងតស៊ូមតិ សម្របសម្រួលសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្

២៤-២៦ ធ្នូ ២០២០ អង្គការ ឌីភីអេ ព្រះវិហារសហការជាមួយកម្មវិធីភាពជាដៃគូ និងតស៊ូមតិ សម្របសម្រួលសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្ម ឆែម១ សង្កែ១ និង សង្កែ២ រៀបចំគោលនយោបាយរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និង យេនឌ័រ។