ក្រោយពីអង្គការ ឌី ភី អេ បានបង្រៀននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីផលិតកម្មដំណាំបន្លែស្ពៃ

Home  »     »   ក្រោយពីអង្គការ ឌី ភី អេ បានបង្រៀននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីផលិតកម្មដំណាំបន្លែស្ពៃ

ក្រោយពីអង្គការ ឌី ភី អេ បានបង្រៀននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីផលិតកម្មដំណាំបន្លែស្ពៃដល់ក្រុមផលិតបន្លែយើងមក ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រួក ឃុំ បាតាង ស្រុក លំផាត់ ខេត្ត រតនគិរី និងដោយមានការចុះបង្វឹកផ្ទាល់ពីក្រុមការងារ គំរោងផងដែរធ្វើឲ្យកសិករដាំបានជោគជ័យល្អនិង ត្រៀមប្រមូលផលលក់ទៅទីផ្សារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់។