គាំទ្រសហគមន៍ព្រៃឈើអូរចាប ដាំកូនឈើ នៅក្នុងព្រៃរបោះ

Home  »     »   គាំទ្រសហគមន៍ព្រៃឈើអូរចាប ដាំកូនឈើ នៅក្នុងព្រៃរបោះ

07/08/2020

អង្គការ DPA ខេត្តស្ទឹងត្រែង សហការណ៍ជាមួយខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានគាំទ្រសហគមន៍ព្រៃឈើអូរចាប នៅក្នុងឃុំកំភុន ស្រុកសេសាន ដាំកូនឈើ នៅក្នុងព្រៃរបោះ ដែលជាប្រភេទឈើសំណង់ដូចជា ក្រញូង បេង និងកកោះ ។