វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំបន្លែដល់ក្រុមផលិតបន្លែ

Home  »     »   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំបន្លែដល់ក្រុមផលិតបន្លែ
កាលពីថ្ងៃទី 02 ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ 2020 បុគ្គលិកអង្គការ ឌី ភី អេ បានបើកបង្រៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំបន្លែដល់ក្រុមផលិតបន្លែ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន12 នាក់ស្រ្តី 08 នាក់ នៅក្នុងភូមិ ស្រែអង្ក្រង ឃុំ ស្រែ អង្ក្រង ស្រុក កូនមុំ ខេត្ត រតនគិរី នៅក្នុងវគ្គនោះផងដែរ អ្នកសម្របសម្រួលបានបង្រៀនជាទ្រឹស្តីខ្លះ និងអនុវត្តផ្ទាល់ជាក់ស្តែងនៅក្នុងចំការបន្លែស្ពៃ នោះផងដែរ។