អង្គប្រជុំស្តីពីការគាំទ្រសម្ភារះ និង ថវិការដល់គណះកម្មាធិការ ចុះបញ្ជីរ ដីសមូហភាព និង ក្រុមផលិត

Home  »     »   អង្គប្រជុំស្តីពីការគាំទ្រសម្ភារះ និង ថវិការដល់គណះកម្មាធិការ ចុះបញ្ជីរ ដីសមូហភាព និង ក្រុមផលិត

កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅសាលាឃុំប៉ូយ ក្នុងស្រុក អូរជុំ អង្គការ ឌី ភី អេ ប្រចាំខេត្តរតនគិរី បានបើកអង្គប្រជុំស្តីពីការគាំទ្រសម្ភារះ និង ថវិការដល់គណះកម្មាធិការ ចុះបញ្ជីរ ដីសមូហភាព និង ក្រុមផលិត ក្រោមលោកដែលជាតំណាងឲ្យ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ ប៉ូយ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់ចំនួន២១នាក់ស្រ្តី០៦នាក់ ក្នុងការគាំទ្រផ្តល់នូវសម្ភារះរួមមាន អង្រឹង អាវភ្លៀង និង មុង សំរាប់សហគមន៏ ចុះល្បាតការពារព្រៃ និងថវិការកម្ចីដល់ក្រុមផលិត ដើម្បីយកទៅដាំដុះដំណាំបន្លែ ឬចិញ្ចឹមសត្វបានផលលក់ទៅទីផ្សារ ក្នុងការបង្កើននូវជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងកំឡុងពេល មានជម្ងឺកូវិត_១៩នេះ។